ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 (กรุงเทพฯ)

KUAN-IM BODHISATTVA’S HALL CHOKCHAI 4 (BANGKOK)

วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา

LORD SHIVA’S VIHĀRA (RAM-INDRA)

ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 (เชียงใหม่)

KUAN-IM BODHISATTVA’S HALL CHOKCHAI 4 (CHIANG MAI)

สำนักปฏิบัติธรรมพระแม่กวนอิมโชคชัย 4 (ลำพูน)

KUAN-IM CHOKCHAI 4 MEDITATION CENTER (LAMPHUN)